Daily Archives: 01/04/2011


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Lời nói đầu TCVN 8696 : 2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế ITU –T G.657 : 2009, IEC 60794-2 và ITU-T L.59 : 2008. TCVN 8696 : 2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các […]

TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Lời nói đầu TCVN 8877:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C151-09, Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement (Tiêu chuẩn phương pháp thử độ nở autoclave của xi măng). TCVN 8877:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ nở autoclave của xi măng bằng cách thử mẫu được làm từ hồ xi măng. Tài liệu viện dẫn […]

TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8665:2011 SỢI QUANG DÙNG CHO MẠNG VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Optical fibre for telecommunication network – General technical requirements Lời nói đầu TCVN 8665:2011 chuyển đổi từ TCN 68-160:1996 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8665:2011 được xây dựng trên cơ sở Khuyến nghị G.651.1 (07/2007), G.652 (11/2009), G.653 (07/2010), G.655 (11/2009) của Liên minh Viễn thông Thế giới ITU-T. TCVN 8665:2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, […]

TCVN 8665:2011 SỢI QUANG DÙNG CHO MẠNG VIỄN THÔNG – ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8654 : 2011 THẠCH CAO VÀ SẢN PHẨM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC LIÊN KẾT VÀ HÀM LƯỢNG SUNFUA TRIOXIT TỔNG SỐ Gypsum and gypsum products – Tests methode for determination of combined water and total sulfur trioxide contents Lời nói đầu TCVN 8654 : 2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THẠCH CAO VÀ SẢN PHẨM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC LIÊN KẾT VÀ HÀM LƯỢNG SUNFUA TRIOXIT TỔNG SỐ Gypsum and gypsum products – Tests methode for determination of combined water and total sulfur trioxide contents Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học xác định hàm […]

TCVN 8654 : 2011 THẠCH CAO VÀ SẢN PHẨM THẠCH ...