Daily Archives: 12/11/2010


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5017-2 : 2010 ISO 857-2 : 2005 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VẢY MỀM, HÀN VẢY CỨNG VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN Welding and allied processes – Vocabulary – Part 2: Soldering and brazing processes and related terms Lời nói đầu TCVN 5017-2 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 857-2 : 2005. TCNV 5017-2 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 5017-2 : 2010 (ISO 857) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng bao gồm 2 phần: – Phần 1 (ISO 857-1 : 1998): Các quá trình hàn kim loại. – Phần 2 (ISO 857-2 : 2005): Các […]

TCVN 5017-2 : 2010 ...