Daily Archives: 31/12/2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6 Water quality – Vocabulary – Part 6 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy phi sinh học Sự phân hủy của một chất do các quá trình hóa học và lý học, ví dụ như sự thủy phân, quang phân, sự ôxy hóa và sự khử. 2. Sự amoni hóa Sự chuyển đổi các hợp chất chứa nitơ thành các ion amoni nhờ vi khuẩn 3. Sự phân hủy bùn kỵ khí Quá trình phân hủy bùn của vi khuẩn được kiểm soát trong các điều kiện yếm khí. CHÚ THÍCH: Sự phân hủy kỵ khí có thể được thực hiện ở nhiệt […]

TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 7 Water quality – Vocabulary – Part 7 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy bùn hiếu khí Quá trình sinh học, trong đó bùn hoạt hóa bậc một hoặc bùn lắng bị oxy hóa từng phần nhờ sự sục khí kéo dài, quá trình này về cơ bản được kết thúc bằng sự hô hấp nội sinh và sự hoạt động của các sinh vật ăn mồi 2. Tảo Nhóm lớn các sinh vật đơn hoặc đa bào, kể cả vi khuẩn được gọi là vi khuẩn tảo lam, thường chứa diệp lục hoặc các sắc tố khác. CHÚ THÍCH Tảo […]

TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG ...