Daily Archives: 12/10/2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5300:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHÂN LOẠI ĐẤT BỊ Ô NHIỄM HÓA CHẤT Soil quality – Classification of soil polluted by chemicals Lời nói đầu TCVN 5300:2009 thay thế cho TCVN 5300 : 1995. TCVN 5300:2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHÂN LOẠI ĐẤT BỊ Ô NHIỄM HÓA CHẤT Soil quality – Classification of soil polluted by chemicals Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với đất có các mục đích sử dụng khác nhau và hướng dẫn phân loại đất bị nhiễm bẩn do một số kim loại nặng và hóa chất bảo vệ thực vật (sau đây gọi chung là hóa chất). Tiêu chuẩn này áp dụng để […]

TCVN 5300:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHÂN LOẠI ĐẤT BỊ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 :  2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878 : 2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection – Classification of fires Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Việc phân loại này đặc biệt có ích trong việc lựa chọn phương tiện chữa cháy. Định nghĩa và […]

TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG ...