Daily Archives: 19/10/2008


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method Lời nói đầu TCVN 7872 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW “Standard methods for the examination of water and wastewater 4500-NH3 D Ammonia selective electrode method“ TCVN 7872 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hoá học – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp điện cực màng chọn lọc amoniac xác định hàm lượng amoniac […]

TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141: 2008 thay thế cho TCVN 141 : 1998. TCVN 141: 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học cho các loại xi măng poóc lăng, clanhke xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho clanhke và xi măng poóc lăng chứa bari. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết […]

TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars   Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998. TCVN 1651-2: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1: Thép thanh tròn trơn; – Phần 2: Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Lưới thép hàn. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ […]

TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric   Lời nói đầu TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1 : Thép thanh tròn trơn. – Phần 2 : Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3:1992, Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn. THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN […]

TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 THÉP CỐT BÊ TÔNG ...