Daily Archives: 25/04/2008


TCVN 5208-5:2008 ISO 10972-5:2006 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Requirements for mechanisms – Part 5: Bridge and gantry cranes   Lời nói đầu TCVN 5208-5:2008 và TCVN 5208-1:2008, TCVN 5208-3:2008, TCVN 5208-4:2008 thay thế TCVN 5208:1990. TCVN 5208-5:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-5:2006. TCVN 5208-5:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1:2008 (ISO 10972-1:1998), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5208-3:2008 (ISO 10972-3:2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5208-4:2008 (ISO 10972-4:2007), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN […]

TCVN 5208-5:2008 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-4 : 2008 ISO 10972-4 : 2007 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Requirements for mechanisms – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 5208-4 : 2008 và TCVN 5208-1 : 2008, TCVN 5208-3 : 2008, TCVN 5208-5 : 2008 thay thế TCVN 5208 : 1990. TCVN 5208-4 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-4 : 2007. TCVN 5208-4 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1 : 2008 (ISO 10972-1 : 1998), Phần 1: Yêu cầu […]

TCVN 5208-4 : 2008 ISO 10972-4 : 2007 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-3 : 2008 ISO 10972-3 : 2003 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Requirements for mechanisms – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 5208-3 : 2008 và TCVN 5208-1 : 2008, TCVN 5208-4 : 2008, TCVN 5208-5 : 2008 thay thế TCVN 5208 : 1990. TCVN 5208-3 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-3 : 2003. TCVN 5208-3 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1 : 2008 (ISO 10972-1 : 1998), Phần 1: Yêu cầu chung. […]

TCVN 5208-3 : 2008 ISO 10972-3 : 2003 CẦN TRỤC ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-1 : 2008 ISO 10972-1 : 1998 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Requirements for mechanisms – Part 1: General Lời nói đầu TCVN 5208-1 : 2008 và TCVN 5208-3 : 2008, TCVN 5208-4 : 2008, TCVN 5208-5 : 2008 thay thế TCVN 5208 : 1990. TCVN 5208-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-1 : 1998. TCVN 5208-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1 : 2008 (ISO 10972-1 : 1998), Phần 1: Yêu cầu chung. – […]

TCVN 5208-1 : 2008 ISO 10972-1 : 1998 CẦN TRỤC ...


TCVN 5205-5:2008 ISO 8566-5:1992 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Cabins – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes   Lời nói đầu TCVN 5205-5:2008 và TCVN 5205-1:2008, TCVN 5205-2:2008, TCVN 5205-3:2008, TCVN 5205-4:2008 thay thế TCVN 5205:1990. TCVN 5205-5:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-5:1992. TCVN 5205-5:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: − TCVN 5205-1:2008 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. − TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-2:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. − TCVN 5205-3:2008 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. − TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. − TCVN 5205-5:2008 […]

TCVN 5205-5:2008 ISO 8566-5:1992 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN ...


TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Cabins – Part 4: Jib cranes   Lời nói đầu TCVN 5205-4:2008 và TCVN 5205-1:2008, TCVN 5205-2:2008, TCVN 5205-3:2008, TCVN 5205-5:2008 thay thế TCVN 5205:1990. TCVN 5205-4:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-4:1998. TCVN 5205-4:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: – TCVN 5205-1:2008 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-2:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5205-3:2008 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5205-5:2008 (ISO 8566-5:1992), Phần 5: Cầu […]

TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5205-2 : 2008 ISO 8566-2 : 1995 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 2 : CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Cabins – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 5205-2 : 2008 và TCVN 5205-1 : 2008, TCVN 5205-3 : 2008, TCVN 5205-4 : 2008, TCVN 5205-5 : 2008 thay thế TCVN 5205 : 1990. TCVN 5205-2 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-2: 1995. TCVN 5205-2 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: – TCVN 5205-1 : 2008 (ISO 8566-1 : 1992), Phần 1: Yêu cầu chung. TCVN 5205-2 : 2008 (ISO 8566-2 : 1995), Phần 2: Cần […]

TCVN 5205-2 : 2008 ISO 8566-2 : 1995 CẦN ...


TCVN 4945:2008 ISO 5208:1993 VAN CÔNG NGHIỆP – THỬ ÁP LỰC CỦA VAN Industrial valves – Pressure testing of valves   Lời nói đầu TCVN 4945:2008 thay thế TCVN 4945:1989. TCVN 4945:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5208:1993. TCVN 4945:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 131 Hệ thống truyền dẫn chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VAN CÔNG NGHIỆP – THỬ ÁP LỰC CỦA VAN Industrial valves – Pressure testing of valves Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phép thử để khẳng định khả năng chịu áp lực của vỏ van công nghiệp chịu áp lực và kiểm tra độ kín và duy trì được áp suất thích hợp của mặt tựa (mặt tỳ) van và cơ cấu làm kín. Định nghĩa Tiêu chuẩn […]

TCVN 4945:2008 ISO 5208:1993 VAN CÔNG NGHIỆP – THỬ ÁP ...


TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements   Lời nói đầu TCVN 4725:2008 và TCVN 7977:2008 thay thế TCVN 4725:1986; TCVN 4725:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng cho tất cả các loại máy cắt kim loại thông dụng được sử dụng ở nơi có khí hậu bình thường, không bị tác động trực tiếp của bức […]

TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG ...