Daily Archives: 19/10/2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TCVN 5502: 2003 thay thế TCVN 5502: 1991 TCVN 5502 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC 1 Sản phẩm hoá học biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water – Quality requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt. Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt. Tài liệu viện dẫn TCVN 5499 – 1995: Chất lượng nước – Phương pháp Uyncle (Winkler) – Xác định oxy hoà tan. TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666-3: 1984) Chất lượng nước – Xác định thuỷ ngân […]

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5684:2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG Fire safety for petroleum and petroleum products facilities – General requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254 : 1989 An toàn […]

TCVN 5684:2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU ...