Daily Archives: 20/05/2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG Fire safety for petroleum and petroleum products facilities – General requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254 […]

TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH ...


TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế 1.      Phạm vi áp dụng Chỉ dẫn này áp dụng thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo. Chỉ dẫn này không áp dụng cho những công trình tạm, lán trại, công trường, các công trình ngầm, các công trình đặc biệt…      Chú thích:      Khi thiết kế chống nóng cho nhà ở, ngoài việc áp dụng các quy định trong chỉ dẫn này cần tham khảo thêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.    Đối với các loại nhà khác, cũng có thể tham khảo chỉ dẫn này, nhưng phải lựa chọn các thông số tính toán thích hợp. 2.      Tiêu chuẩn tham chiếu –         TCVN 5687-1992 – Thông gió, điều tiết không khí sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết –         kế […]

TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn ...