Daily Archives: 14/03/2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-18:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC MẪU VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 18: Determination of water absorption of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại vữa xây dựng đã đóng rắn Nguyên tắc Ngâm mẫu thử đã được sấy khô và biết trước khối lượng cho tới khi bão hoà nước. Độ hút nước là tỷ lệ phần trăm khối lượng nước hút vào so với khối lượng mẫu khô. Thiết bị và dụng cụ thử – Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; – Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; – Thùng ngâm mẫu. Cách tiến hành Mẫu vữa đóng rắn đã được bảo dưỡng trong […]

TCVN 3121-18:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-17:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 17: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION CLO HOÀ TAN TRONG NƯỚC Mortar for masonry – Test methods Part 17: Determination of water soluble chloride content Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng ion clo hoà tan trong nước của vữa tươi và vữa khô trộn sẵn. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 4851 : 89 (ISO 3696 : 1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 3 Nguyên tắc Hoà tan toàn bộ lượng ion clo có trong mẫu vữa bằng nước cất. Kết tủa hàm lượng ion clo hoà tan trong nước bằng dung dịch […]

TCVN 3121-17:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN TRÊN NỀN Mortar for masonry – Test methods Part 11: Determination of adhesive streghth of hardened mortars on substrates Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ bám dính của vữa trên nền. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động 3 Nguyên tắc Xác định lực kéo đứt lớn nhất vuông gó với bề mặt bám dính của mẫu vữa trên nền thử. Cường độ bám dính được tính bằng tỷ số giữa lực kéo đứt và diện tích […]

TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-11:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN VÀ NÉN CỦA VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. 3 Nguyên tắc Cường độ uốn của vữa được xác định bằng cách lần lượt chất tải lên 3 khối vữa đã đóng rắn ở điều kiện tiêu chuẩn, cho đến khi mẫu bị phá huỷ. Cường độ […]

TCVN 3121-11:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-10:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 10: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH MẪU VỮA ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa đóng rắn. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-11 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích của mẫu vữa theo phương pháp đo kích thước hoặc cân thuỷ tĩnh. Thiết bị và dụng cụ thử – Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1 gam; – Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ; – Thước […]

TCVN 3121-10:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-9:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 9: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐÔNG KẾT CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 9: Determination of initial time setting of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi tính từ khi đổ nước vào hỗn hợp khô đến khi mẫu vữa chịu được lực đâm xuyên xác định. Thiết bị và dụng cụ thử Thiết bị xác định thời […]

TCVN 3121-9:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-3:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI (PHƯƠNG PHÁP BÀN DẰN) Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ lưu động của vữa tươi theo phương pháp bàn dằn. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Nguyên tắc Xác định đường kính mẫu vữa sau khi dằn trên bàn dằn theo quy định. Thiết bị và dụng cụ thử – cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam; – thước kẹp có độ chính xác tới 0,1mm; – bay, chảo trộn mẫu; – bàn dằn với các chi tiết được mô […]

TCVN 3121-3:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-2:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 2: LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Mortar for masonry – Test methods Part 2: Sampling and preparation of sample Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu vữa tươi và vữa khô trộn sẵn. Định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1 Lô (lot): Lượng vữa được sản xuất trong điều kiện được coi là đồng nhất. Sau khi thử nghiệm, lượng vữa này được đánh giá là “phù hợp” hay “không phù hợp”. 2.2 Mẫu đơn (increment): Lượng vữa được lấy bằng mỗi thao tác có sử dụng thiết bị lấy mẫu. 2.3 Mẫu cục bộ (spot sample): Mẫu được lấy tại một thời điểm và từ một vị trí. Mẫu cục bộ có thể […]

TCVN 3121-2:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...