Daily Archives: 24/10/1997


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Raw material for producing of construction ceramics – Clay – Technical requirements   Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu. TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí. TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung. TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit. TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản […]

TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-4: 1997 ISO 6934-4: 1991 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete – Part 4: Strand Lời nói đầu TCVN 6284-4 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6934-4 : 1991. TCVN 6284-4 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete – Part 4: Strand Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với thép dảnh, độ bền cao đã qua nhiệt luyện khử ứng suất phù hợp với các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6284-1 : 1997. Dảnh có thể […]

TCVN 6284-4: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-1: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Steel for the prestressing of concrete – Part 1: General requirements Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thép độ bền cao dùng trong bê tông dự ứng lực. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho vật liệu trong điều kiện như được người sản xuất cung cấp. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu cho các vật liệu và các thiết bị neo dùng để nối với thép dự ứng lực trong các phần tử kết cấu. 1.2 Các đặc tính của từng loại thép dự ứng lực được nêu trong TCVN 6284 – 2: 1997 đến TCVN 6284 – 5 : 1997. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 1099 : 1975 Kim loại – Thử mỏi với tải dọc […]

TCVN 6284-1: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...