Monthly Archives: Tháng Mười 1997


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 194:1997 NHÀ CAO TẦNG – CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT Phạm vi áp dụng – Tiêu chuẩn này định hướng cho việc lập đề cương khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công phần nền móng công trình nói chung và đặc biệt là cho nhà cao tầng. – Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho công tác khảo sát địa kỹ thuật của nhà cao tầng. Những khái niệm cơ bản 2.1. Công tác khảo sát địa kỹ thuật là công đoạn ban đầu được thực hiện nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về nền đất của khu vực dự kiến xây dựng công trình, trong đó bao gồm điều kiện tự nhiên của các lớp đất cùng các thông số cơ học và vật […]

TCXD 194:1997 NHÀ CAO TẦNG – CÔNG TÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT Raw material for producing of construction ceramics – Clay – Technical requirements   Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu. TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí. TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung. TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit. TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản […]

TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-4: 1997 ISO 6934-4: 1991 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete – Part 4: Strand Lời nói đầu TCVN 6284-4 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6934-4 : 1991. TCVN 6284-4 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete – Part 4: Strand Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với thép dảnh, độ bền cao đã qua nhiệt luyện khử ứng suất phù hợp với các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6284-1 : 1997. Dảnh có thể […]

TCVN 6284-4: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-1: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Steel for the prestressing of concrete – Part 1: General requirements Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thép độ bền cao dùng trong bê tông dự ứng lực. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho vật liệu trong điều kiện như được người sản xuất cung cấp. Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu cho các vật liệu và các thiết bị neo dùng để nối với thép dự ứng lực trong các phần tử kết cấu. 1.2 Các đặc tính của từng loại thép dự ứng lực được nêu trong TCVN 6284 – 2: 1997 đến TCVN 6284 – 5 : 1997. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 1099 : 1975 Kim loại – Thử mỏi với tải dọc […]

TCVN 6284-1: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14012:1997 ISO 14012:1996 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – CHUẨN CỨ TRÌNH ĐỘ ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmential auditing – Qualification criteria for environmental auditors Lời nói đầu TCVN ISO 14012:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14012:1996. TCVN ISO 14012:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Mở đầu Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi trường. Các chuyên gia đánh giá nội bộ cũng phải có các năng lực như chuyên gia đánh giá bên ngoài nhưng không […]

TCVN ISO 14012:1997 Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – NGUYÊN TẮC CHUNG Guidelines for environmental auditing – General principles Phạm vi Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung về đánh giá môi trường, các nguyên tắc này áp dụng cho mọi loại đánh giá môi trường. Mọi hoạt động đánh giá môi trường được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn. Chú thích: Các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường, đánh giá trưởng được nêu ở TCVN ISO 14012: 1997 Dựa theo ISO 14001: 1996 Hướng dẫn tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường nêu trong TCVN ISO 14011: 1997 PHỤ LỤC A Tài liệu tham khảo [1] ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng […]

TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14011:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmental auditing – Audit procedures – Auditing of environmental management systems Phạm vi Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng TCVN ISO 14010: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung TCVN ISO 14012: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường. Định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa […]

TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14004:1997 ISO 14004:1996 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC, HỆ THỐNG VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ Environmental management system – General guidelines on principles, systems and supporting techniques Lời nói đầu TCVN ISO 14004:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14004:1996 TCVN ISO 14004:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu 1.1. Tổng quan Khi sự quan tâm đến việc giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường tăng lên, và để bảo vệ sức khỏe con người, thì các tổ chức với mọi quy mô cũng ngày càng chú ý đến các tác động tiềm tàng của những hoạt động sản phẩm và […]

TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường – ...