Daily Archives: 08/11/1995


TCXD 4200:1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính nén lún (trong điều kiện không nở hông) của đất loại cát và đất loại sét có kết cáu nguyên hoặc bị phá hoại, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hoà nước, trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng Quy địng chung 1.1. Tính nén lún của đất là khả năng giảm thể tích của nó (do độ giảm rỗng, biểu hiện ở sự giảm chiều cao) dưới tác dụng của tải trọng ngoài. 1.2.Việc xác định tính nén lún của đất bao gồm: tìm hệ số nén lún, modun tổng biến dạng, hệ số cố kết của đất có kết cấu nguyên hoặc chế bị, ở độ ẩm tự nhiên hoặc hoàn toàn bão hoà nước. 1.3. Để làm bão […]

TCXD 4200:1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định ...