Daily Archives: 19/10/1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG Paints- Method paint application Tiêu chuẩn này quy định cách chuẩn bị tấm mẫu, phương pháp gia công màng đối với các loại sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử Tiến hành theo TCVN 5669 – 1992 Tấm chuẩn để thử Tiến hành theo TCVN 5670 – 1992 Gia công màng Gia công màng trên mẫu chuẩn đã chuẩn bị theo TCVN 5670 – 1992 bằng phương pháp nhúng, rót, dùng chổi lông quét hoặc dùng máy để phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử để đạt được độ đặc có thể quét được. Dùng chổi lông quét thành lớp mỏng và đều đặn trên nền. Đưa chổi lông nhanh và đều ngang dọc trên tấm mẫu. Gia công màng bằng máy phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử […]

TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2096:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ VÀ THỜI GIAN KHÔ Paints Method for determination of dry state and dry time Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và qui định phương pháp xác định độ khô và thời gian khô của màng sơn. Phân loại và định nghĩa Tiêu chuẩn này phân loại độ khô của màng sơn theo độ khô bề mặt, khô thấu cấp I và khô thấu cấp II. 1.1. Khô bề mặt Màng sơn được coi như đạt độ khô bề mặt khi các hạt cát khô có thể được quét nhẹ khỏi bề mặt màng mà không để lại khuyết tật trên đó.. Khoảng thời gian từ khi gia công màng lên tấm mẫu đến thời điểm màng đạt độ khô bề mặt gọi là thời gian khô bề mặt.. 1.2. Khô thấu Là trạng thái […]

TCVN 2096 :1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities TCVN 4 – 1993  được xây dựng trên cơ sở ISO 31 -1 -1992 (E). TCVN 4 – 1993 thay thế cho TCVN 4 – 74. TCVN 4 – 1993 do Tiêu ban tiêu chuẩn TC10/ISO về “Tài liệu thiết kế” của Việt nam biên soạn; Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 108/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1993. KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities Tiêu chuẩn này qui định cách dùng các chữ của bảng chữ cái Hy-lap và bằng chữ cái La-tinh, trừ chữ “o” viết hoa và viết thường để ký hiệu các đại lượng hình học thường dùng […]

TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavyweight concrete – Method for determinatien of compressive strength Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. Thiết bị thử. Máy nén; Thước lá kim loại; Đệm truyền tải (sử dụng khí nén các nửa viên mẫu đầm sau khi uốn gẫy). 1.1 Máy nén được lắp đặt tại một vị trí cố định. Sau khi lắp, máy phải định kì l năm một lần hoặc sau mỗi lần sửa chữa được cơ quan đo lường Nhà nước kiểm tra và cấp giấy chứng thực hợp lệ. 1.2 Đệm truyền tải (hình 1) được làm bằng thép dày 20 ± 2mm có rãnh cách đều mẫu 30 ± 2mm. Phần truyền tải vào mẫu có kích thước bằng kích thước tiết diện của các […]

TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...