Daily Archives: 30/12/1988


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511:1988 1. Thể tích của phòng Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1. Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số […]

TCVN 4510:1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240:77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ dùng tỉ lệ của bản vẽ. Chú thích: Trường hợp cần nhấn mạnh cho phép thể hiện ký hiệu theo tỷ lệ khác với tỉ lệ của bản vẽ. 1.3. Trường hợp phải dùng các kí hiệu chưa được quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trong bản vẽ. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4607:1988 tại đây:

TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- ...