Daily Archives: 29/03/1986


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ Wooden sleeper Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1462-74, áp dụng đối với các loại tà vẹt gỗ dùng cho đường sắt và ghi đường sắt khổ 1000 và 1435mm PHÂN LOẠI VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1. Tà vẹt gỗ được phân thành 3 loại : Loại I : dùng cho đường chủ yếu Loại II : dùng cho đường thứ yếu và đường trong ga Loại III : dùng cho đường chuyên dùng 1.2. Mỗi loại có 3 mặt cắt khác nhau (A,B,C) theo quy định trong hình 1. Hình 1. Các loại mặt cắt của tà vẹt gỗ 1.3. Kích thước cơ bản của tà vẹt theo quy định trong bảng 1 kích thước cơ bản của tà vẹt. 1.4. Sai lệch cho phép về kích thước của tà vẹt gỗ theo quy định trong […]

TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1077 : 1986 GỖ CHỐNG LÒ Mining posts Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1077-71; áp dụng đối với các loại gỗ tròn để chống các loại hầm lò trong khai thác than. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1. Kích thước cơ bản của gỗ chống lò được quy định trong bảng 1. Bảng 1 Chiều dài m, không nhỏ hơn Đường kính đầu nhỏ, mm, không nhỏ hơn 0.5 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 70 80 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 120 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 – – […]

TCVN 1077 : 1986 GỖ CHỐNG LÒ Mining posts


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 185 – 74 và hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3217- 81 Kí hiệu các thiết bị rẽ nhánh, thiết bị nối, chỉ dẫn chiều và phưng pháp đặt dây dẫn phi phù hợp với bng 1. Kí hiệu quy ước của ổ cắm tiếp xúc như bảng 3

TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...